Gestió de vacants


El dia 3 de juliol es publiquen les llistes d'alumnes admesos i llista d'espera a cicles formatius de grau mitjà.

El dia 12 de juliol es publiquen les llistes d'alumnes admesos i llista d'espera a cicles formatius de grau superior.

Si vas fer la sol·licitud de preinscripció i t'has quedat en llista d'espera o vols optar a la teva primera opció, pots venir a l'acte públic on s'adjudicaran les places vacants per ordre de barem i de manera personalitzada:

  • dia 14 de juliol a les 11:00 hores per cicles de grau mitjà
  • dia 24 de juliol a les 11:00 hores per cicles de grau superior

Els menors d’edat hauran de venir acompanyats per pare, mare o tutor/a. Serà imprescindible la compareixença de la persona interessada amb el seu DNI o persona en qui delegui (amb el DNI de l'interessat), en el lloc i hora especificats. Els sol·licitants que no es presentin o arribin tard a aquest acte públic d’adjudicació de vacants perdran qualsevol dret de reserva de plaça.

Els alumnes amb vacants adjudicades es podran matricular fins al dia 26 de juliol.

La llista de vacants per cicles es publicarà a la nostra web el dia anterior a l'acte públic.