Proves d'accés a cicles formatius de formació professional inicial grau superior


CALENDARI DEL PROCÉS

OBJECTIU

L’objectiu de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà és que l’aspirant demostri que posseeix les capacitats, els coneixements i les habilitats, així com el domini suficient de les llengües oficials per cursar amb aprofitament els ensenyaments pels quals opti.

L’objectiu de la prova d’accés a cicles formatius de grau superior és que l’aspirant acrediti la seva maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i les seves capacitats referents al camp professional de què es tracti, així com el domini suficient de les llengües oficials per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

REQUISITS DELS ASPIRANTS

a) Per inscriure’s a les proves d’accés al grau mitjà cal tenir complerts 17 anys o bé complir-los durant l’any 2016 i no posseir cap titulació acadèmica o ensenyaments equivalents que permetin l’accés directe als cicles formatius de grau mitjà de formació professional

b) Per inscriure’s a les proves d’accés al grau superior cal trobar-se en una de les situacions següents:

- Tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any 2017 i no posseir cap titulació acadèmica que permeti l’accés directe als cicles formatius de  grau superior.

- Tenir complerts 18 anys o bé complir-los durant l’any 2017 i tenir el títol de tècnic/a per haver superat un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional d’alguna de les famílies professionals incloses en la mateixa opció de la part específica. Cal tenir present que en cas de sol·licitar aquesta exempció, el certificat de superació de la prova només inclourà els cicles formatius de grau superior de la mateixa opció que el de grau mitjà al·legat. El document justificatiu és el títol o el resguard de sol·licitud del títol.

- Les persones que hagin superat amb anterioritat la prova d’accés poden tornar-s’hi a inscriure, sempre i quan no hagin assolit algun dels requisits d’accés directe. En el cas de la prova d’accés de grau superior, poden optar per recuperar la qualificació d’una de les parts de la prova.

- Una persona no pot inscriure’s a les proves d’accés a cicles de formació professional inicial el mateix curs escolar en diferents comunitats autònomes.

PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ I PAGAMENT

Inscripció: del 20 de març (a partir de les 9 h) fins al 29 de març de 2017

Pagament de la taxa: fins al 30 de març de 2017 (abans de les 22 h)

Presentació de la documentació al centre: del 18 al 24 d'abril de 2017 (en horari d'atenció al públic)

Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 28 d'abril de 2017

Presentació de la documentació complementària al centre: del 2 al 4 de maig de 2017 (en horari d'atenció al públic)

Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 5 de maig de 2017

Prova

Part comuna: 17 de maig de 2017

15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16:00 h Primer bloc: llengües catalana i castellana
18:00 h Descans
18:30 h Segon bloc: llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques

Part específica: 18 de maig de 2017

15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16:00 h Matèries específiques triades

Qualificacions provisionals: a partir del 26 de maig de 2017

Termini per presentar reclamacions al centre: del 29 al 31 de maig de 2017 (en horari d'atenció al públic)

Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir de l'1 de juny de 2017

 

La inscripció a les proves d’accés és a partir de les 9h. del 20 de març fins al 29 de març de 2017. La sol·licitud es presenta en el registre telemàtic a través de la pàgina web del Departament d’Ensenyament. La persona interessada pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard de la inscripció a les proves, que s’envia a l’adreça de correu electrònic que es faci constar en el formulari d’inscripció.

Les taxes d’inscripció són les que estableix el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, i els imports són els legalment establerts en el moment de la inscripció.

- Estan exempts del pagament de la taxa, amb la presentació de la documentació oficial vigent que ho acrediti:

a) Les persones membres de família nombrosa de categoria especial.

b) Les persones que tinguin una discapacitat acreditada igual o superior al 33%.

c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

d) Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

Així mateix, tenen dret a una bonificació del 50% de l’import les persones que tenen un títol de família nombrosa de categoria general o un títol de família monoparental.

També tenen dret a una bonificació del 10% totes les persones que facin la sol·licitud per mitjans electrònics.

- Un cop obtinguda la carta de pagament, la taxa s’ha de pagar a l’entitat Caixabank SA, ”la Caixa”, per un d’aquests mitjans: pagament telemàtic des de la pàgina web de l’entitat, o bé mitjançant ServiCaixa.

L’últim dia de pagament és el 30 de març de 2017, abans de les 22:00 hores.

- La inscripció es formalitza en el moment de fer efectiu el pagament, sempre que s’hagi presentat la sol·licitud en la forma i en el termini previst.

La manca de pagament dins del termini, el pagament incomplet, o el pagament realitzat en una entitat bancària que no sigui Caixabank SA, “la Caixa”, és motiu d’exclusió.

DOCUMENTACIÓ

El termini de presentació de la documentació per a les proves del mes de maig és des de l’18 fins al 24 d’abril de 2017, dins l’horari de registre del centre. Les persones inscrites han de presentar al centre on han de fer la prova la documentació següent:

a) Si escau, relació de la documentació que es presenta a la comissió avaluadora, d’acord amb el model disponible al web del Departament d’Ensenyament;

b) Si escau, currículum formatiu, professional i d’experiència i documentació justificativa;

c) Si escau, resolució que atorga l’exempció parcial de la prova d’accés;

d) Si escau, sol·licitud d’exempció parcial o total, en cas que no s’hagi presentat anteriorment i que el lloc de presentació sigui el centre seu de la comissió avaluadora;

e) Si escau, certificat de superació parcial o total de la prova d’accés de convocatòries anteriors.

EXEMPCIONS

Per sol·licitar exempcions de la prova d’accés cal utilitzar el model corresponent disponible a la pàgina web del Departament d’Ensenyament i aportar els documents justificatius corresponents.

La presentació als exàmens comporta automàticament la renúncia, per aquesta convocatòria, a l’exempció concedida.

a) Exempció comuna al grau mitjà i al grau superior: exempció de la matèria de competència en llengua catalana o de llengua catalana.

La pot sol·licitar qui acrediti menys de 2 anys de residència a Catalunya fins al dia de realització de la prova i no hagi estudiat català en la seva escolarització. Es sol·licita al Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístic del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, planta 2C, Barcelona) data màxima: 31 de març de 2017.

Exempcions per a la prova d’accés a grau superior.

1. Exempció total.

Té dret a l’exempció total:

a) Qui hagi superat amb anterioritat alguna de les proves i també hagi superat o tingui dret a l’exempció de la part específica.

Lloc de presentació: Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (Via Augusta, 202, Barcelona).

b) Qui hagi superat les proves d’accés a la Universitat per a majors de 45 anys o hagi accedit a la Universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d’edat. En aquest cas, no cal presentar cap sol·licitud expressa d’exempció.

c) Qui hagi superat amb anterioritat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior de formació professional a Catalunya havent triat unes matèries específiques que ara es determina que donen accés a uns cicles formatius diferents dels que constaven en la convocatòria en què havien participat.

Document acreditatiu: fotocòpia autenticada del certificat de superació de la prova.

Lloc de presentació: Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (Via Augusta, 202, Barcelona).

Cal tenir en compte que no s’ha de sol·licitar aquesta exempció en el cas de cicles formatius que tinguin establerta l’equivalència amb els que consten en el certificat anterior, obtingut per la persona interessada.

2. Exempció de la part específica.

La poden sol·licitar les persones que es trobin en qualsevol de les situacions següents:

a) Disposar del títol de tècnic /a d’alguna de les famílies professionals incloses en la mateixa opció de la part específica a què es vol accedir. Cal tenir present que en cas de sol·licitar aquesta exempció, el certificat de superació de la prova només inclourà els cicles formatius de grau superior de la mateixa opció que la del grau mitjà al·legat.

Document acreditatiu: fotocòpia del títol o resguard de sol·licitud del títol.

Lloc de presentació: qualsevol institut on es cursen cicles formatius de formació professional inicial o d’ensenyaments esportius dependent del Departament d’Ensenyament o institut assignat per a realitzar la prova.

Termini: Fins al 4 de maig de 2017

b) Tenir experiència laboral relacionada amb el cicle formatiu a què es vol accedir, a jornada completa (o el temps proporcional en cas de jornada a temps parcial), reconeguda oficialment: d’1 any o més amb una categoria professional igual o superior a la que correspon el cicle formatiu de grau superior (en general, oficial de primera o de segona); o de 3 anys o més si la categoria reconeguda oficialment (grup de cotització) és inferior; o experiència laboral en diverses categories professionals, equivalent a les dues anteriors.

Documents acreditatius: els corresponents a alguna d’aquestes opcions:

1) informe de vida laboral original i actualitzat (expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social o la mutualitat laboral) i certificat de les empreses o entitats legalment constituïdes, que detalli les tasques o activitats realitzades i el temps de dedicació; o

2) full de serveis o certificat de l’administració corresponent i certificat de les empreses o entitats legalment constituïdes, que detalli les tasques o activitats realitzades i el temps de dedicació; o

3) certificat de reconeixement acadèmic de l’experiència laboral adquirida i la validació de la formació contínua realitzada a l’empresa.  

Lloc de presentació: Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (Via Augusta, 202, Barcelona).

Termini: fins al 17 de març de 2017

c) En el cas que es vulgui accedir als cicles formatius de la família professional d’activitats físiques i esportives: acreditar experiència en l’entrenament, la direcció d’equips esportius o altres activitats complementàries (competicions, preparació o planificació), amb una dedicació mínima equivalent a 1 any laboral a jornada completa.

Document acreditatiu: certificat en què consti el número d’identificació fiscal de l’entitat legalment constituïda, les activitats realitzades i el temps de dedicació.

Lloc de presentació: Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (Via Augusta, 202, Barcelona).

d) En el cas que es vulgui accedir als cicles formatius de la família professional d’activitats físiques i esportives: acreditar la condició d’esportista d’alt nivell o alt rendiment, segons estableix el Reial decret 971/2007, de 13 de juliol (BOE núm. 177, de 25.7.2007).

Document acreditatiu: certificat que acrediti la condició d’esportista d’alt rendiment emès pel Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya o, en el seu cas, pel Consell Superior d’Esports de l’Administració de l’Estat.

Lloc de presentació: Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (Via Augusta, 202, Barcelona).

e) En el cas que es vulgui accedir als cicles formatius de la família professional de serveis socioculturals i a la comunitat: acreditar tasques de voluntariat realitzades en entitats que tinguin com a finalitat activitats socioculturals, socioeducatives o de lleure, de nivell i tipus relacionats amb el cicle formatiu, amb una dedicació mínima equivalent a 1 any laboral a jornada completa.

Document acreditatiu: certificat en què consti el número d’identificació fiscal de l’entitat legalment constituïda, les activitats realitzades i el temps de dedicació.

Lloc de presentació: Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (Via Augusta, 202, Barcelona).

INFORMACIÓ SOBRE LES PROVES

Les persones interessades poden informar-se sobre aquestes proves en el web del Departament d’Ensenyament i al telèfon d’informació 012