Preus matrícula curs 2019-2020


A. CICLES DE GRAU MITJÀ

- Preu per curs: 60 € en concepte de matrícula*

- Preu per només mòdul de FCT: 2 € en concepte d'assegurança escolar obligatòria.

*A la matrícula del cicle de grau mitjà de Carrosseria s'ha d'afegir el preu del material escolar obligatori per les pràctiques al taller: 100€

Si l'alumne es matricula en dos cicles (ja sigui en curs complert o parcial) haurà d'abonar el corresponent import de la matrícula per cada cicle formatiu.

 

B. CICLES DE GRAU SUPERIOR

- Preu per curs complert (LOE): 360 € en concepte de preu públic + 60 € en concepte de matrícula**

- Preu per unitat formativa: 25 € cada UF en concepte de preu públic*60 € en concepte de matrícula

* Si l'import supera el preu públic (360 €) es considerarà curs complert.

**Els alumnes que es matriculin al cicle d'Automoció a més, hauran d'abonar el preu de la llicència del programa Electude (material obligatori pel cicle formatiu): 50€.

* L'alumne que promocioni de 1r a 2n curs amb alguna UF de 1r curs pendent d'aprovar, es matricularà de segon i de les unitats formatives de primer però pagarà només per un curs, és a dir 360 € o 180 € si té bonificació.

- Preu matrícula només mòdul de FCT: 25 € en concepte de preu públic* + 2 € en concepte d'assegurança escolar obligatòria.

* Els alumnes matriculats en el curs anterior que no van iniciar la FCT o els hi resten hores per acabar el mòdul, no hauran de pagar aquesta taxa.

Si l'alumne es matricula en dos cicles (ja sigui en curs complert o parcial) haurà d'abonar el corresponent import de la matrícula per cada cicle formatiu.

Preu per curs complert (cicle Prevenció de riscos professionals): 360 € en concepte de preu públic + 60 € en concepte de matrícula

Preu per crèdit: 65 € en concepte de preu públic*60 € en concepte de matrícula

* Si l'import supera el preu públic (360 €) es considerarà curs complert.

* L'alumne que promocioni de 1r a 2n curs amb algun crèdit de 1r curs pendent d'aprovar, es matricularà de segon i dels crèdits de primer però pagarà només per un curs, és a dir 360 € o 180 € si té bonificació.

Preu matrícula només crèdit de FCT: 65 € en concepte de preu públic2 € en concepte d'assegurança escolar obligatòria.

* Els alumnes matriculats en el curs anterior que els hi resten hores per acabar la FCT no hauran de pagar aquesta taxa.

 

 

BONIFICACIONS EN EL PAGAMENT DEL PREU PÚBLIC

 
a) Bonificació del 50%:
  • Família nombrosa (categoria general) i/o monoparental (categoria general i especial)
  • Persones que en el curs anterior han obtingut beca o ajut a l'estudi del Ministeri d'Educació*

*Les persones que no hagin gaudit de beca o ajut a l’estudi en el curs anterior, però demanin una beca o ajut a l’estudi per al mateix curs acadèmic en què és matriculen, podran sol·licitar, un cop obtinguin l’atorgament de la beca o ajut, el reintegrament del 50% de l’import de preu públic que hagin abonat a la matrícula. El reintegrament es farà efectiu presentant la documentació de l’atorgament no més tard del dia 31 del mes de juliol de l'any d'acabament del curs.

Aquestes bonificacions no són acumulables.

b) Exempció total:

  • Família nombrosa (categoria especial)
  • Persones que poseeixin la declaració legal de minusvalidesa en un grau igual o superior al 33%
  • Persones subjectes a mesures privatives de llibertat
  • Víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges, fills i filles
  • Persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció
  • Víctimes de violència de gènere

 

RETORN DEL PREU DE MATRÍCULA (preu públic dels Cicles Formatius de Grau Superior)

Respecte a la devolució general: Fins al dia 5 de setembre de 2018, per tal que els instituts puguin oferir la plaça a la que han renunciat altres persones, el director del centre procedirà a retornar l’import del preu públic en els casos següents:

a) Per obtenció de plaça per al mateix cicle formatiu de grau superior en un altre centre dependent del Departament d’Ensenyament.

b) Per obtenció de plaça per a un altre cicle formatiu de grau superior en un altre centre dependent del Departament d’Ensenyament.

c) Per obtenció de plaça pública bé en l’ensenyament universitari, bé en els ensenyaments artístics superiors.

Actuacions que cal fer per part de l’alumne en els casos a) i b):

- Sol·licita plaça en el segon centre i adjunta còpia de la matrícula efectuada en el primer centre (sense haver d’ingressar l’import de la matrícula en el segon).

- Presenta l’escrit de renúncia de la plaça en el primer centre (i se’n queda còpia) sense que se li retorni l’import ingressat.

- Presenta, en el segon centre, la còpia de la renúncia de la plaça i es matricula. En el cas de l’apartat c), l’alumne es matricula i ingressa l’import corresponent de l’ensenyament universitari o de l’ensenyament artístic superior. Caldrà que renunciï a la plaça del primer centre i demani el retorn de l’import ingressat adjuntant el resguard de la nova matrícula feta.

Segons les instruccions del Departament d'Ensenyament:

L'alumne de cicle de grau superior amb matrícula presencial que es dóna de baixa a l'Institut: a partir del dia 7 de setembre i fins el 31 d'octubre, en casos molt excepcionals, entre d'altres: malaltia o hospitalització perllongada de l'alumne, mort de familiar fins al primer grau, o bé per embaràs de l'alumna; el director de l'institut, a elecció de l'alumne, pot optar per acceptar la renúncia de la plaça i retornar l'import ingressat, o reservar la plaça per al curs següent, sense retornar l'import ingressat, el qual serveix com a pagment del curs següent, en aquest cas no computen les convocatòries.

RETORN DEL PREU DE MATRÍCULA (60€)

A tots els alumnes que es donin de baixa de matrícula abans de l'inici de curs se'ls retornarà l'import íntegre sempre i quan retornin la carpeta de l'alumne que van obtenir en el moment de la matrícula.
 
A tots els alumnes que es donin de baixa voluntària entre l'inici de curs i el 30 de setembre, no se'ls retornarà el preu de l'assegurança escolar obligatòria ni de la carpeta (10€).
 
A partir de l'1 d'octubre, si l'alumne es dona de baixa voluntàriament, no es retornarà l'import de la matrícula sota cap supòsit.
 
El retorn es farà entre l'1 i el 30 de novembre.