Preinscripció i matrícula Cicles de Grau Mitjà


GESTIÓ DE VACANTS

Un cop finalitzat el període de matrícula, si queden places vacants, el centre ofereix aquestes places, a través d'un acte públic, als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la primera petició, respectant l'ordre de la llista d'espera. Aquest acte públic es farà el dia 16 de juliol a les 11:00 hores. A l'acte públic s'adjudicaran vacants per estricte ordre de la llista d'espera als interessats (degudament identificats) que estiguin presents a la sala; els menors d’edat hauran de venir acompanyats per pare, mare o tutor/a. Si no pot acudir la persona interessada, pot fer-ho alguna altra persona degudament autoritzada.

La gestió de les vacants i la matrícula que correspongui i la vigència de la llista d'espera es duu a terme fins al 27 de juliol de 2018 per a cicles de grau mitjà.

 

Segon període d'admissió (setembre)

Finalitzada la matrícula i tancada la llista d'espera, el 4 de setembre de 2018 el Departament d'Ensenyament informa dels centres i cicles amb places vacants.

S'obre un segon període d'admissió en què només poden participar: 

- les persones que van participar en el primer període i no van obtenir plaça i
- les persones que van obtenir plaça però no es van matricular.

Els participants han d'acreditar amb els certificats corresponents que compleixen els requisits d'accés i la qualificació dels estudis o de la prova que els dóna accés als cicles.

L'acreditació d'haver pres part en el procés de preinscripció ordinari es pot fer amb la còpia de la sol·licitud corresponent.

 • Termini per presentar la sol·licitud i la documentació: dies 5 i 6 de setembre de 2018
 • Llista d'admesos al centre: abans de la data d'inici del curs 2018-2019

En aquest segon període, els centres assignen les places segons l'ordre següent:

 • persones que van participar en el procés de preinscripció ordinari, complien els requisits d'accés al cicle i no van obtenir plaça, tenint en compte la qualificació al·legada,
 • persones que van obtenir plaça però no es van poder matricular perquè estaven pendents de la qualificació de setembre de l'ESO.

En cas d'empat, per ordenar les sol·licituds s'utilitza la qualificació global de l'ESO o dels estudis o prova que dona dret a l'accés. Si persisteix l'empat, l'ordre es determina per sorteig.

Les qualificacions de les proves d'accés als cicles formatius s'han de presentar durant el període de preinscripció, juntament amb la sol·licitud. 

Més informació a la web del Departament d'Ensenyament

 

 

Cal que presentin sol·licitud de preinscripció les persones que vulguin cursar un cicle formatiu de formació professional de grau mitjà, encara que estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre.

El procés de preinscripció es fa en un únic període. En el cas dels cicles formatius de grau mitjà hi ha dues fases d'admissió, la segona de les quals (al mes de setembre) és exclusivament per a les sol·licituds que en el procés ordinari no van obtenir plaça o, que havent obtingut plaça, no es van matricular per manca de requisits (si els havia quedat alguna assignatura pendent al juny).

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció s'ha de fer des de casa de manera telemàtica (el centre facilitarà mitjans informàtics adients als sol·licitants que no puguin fer la sol·licitud pels seus propis mitjans) i es presenta al centre escollit com a primera opció, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona per cada nivell d'estudis, on s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns ordenats per ordre de preferència.

La sol·licitud, un cop tramesa mitjançant el suport informàtic disponible al web del Departament d'Ensenyament i enviades les dades a través d'aquesta eina informàtica, s'ha d'imprimir i signar el comprovant de sol·licitud i, juntament amb la documentació acreditativa corresponent, presentar-la en el termini establert al centre de primera opció.

Les persones que hagin superat les proves d'accés convocades per la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011 no caldrà que aportin la certificació de superació.

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Codi de centre Institut Pere Martell: 43006630

Consulta els codis de cicles

Calendari preinscripció i matrícula CF Grau Mitjà:

 • Publicació de l'oferta inicial: 11 de maig de 2018
 • Termini per presentar sol·licituds: del 14 al 24 de maig de 2018    SOL·LICITUD TELEMÀTICA     
 • Termini per presentar documentació: fins al 28 de maig de 2018
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 5 de juny de 2018
 • Termini per presentar una reclamació: del 6 al 8 de juny
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 13 de juny de 2018
 • Sorteig del número de desempat: 14 de juny de 2018 a les 11 h (serveis centrals del Departament d'Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona).
 • Llista de sol·licituds ordenada definitiva: 18 de juny de 2018
 • Publicació de l'oferta final: 29 de junyde 2018
 • Publicació de la llista d'admesos i llista d'espera: 3 de juliol de 2018
 • Termini de matrícula ordinària (alumnes preinscrits amb plaça assignada): del 4 a l'11 de juliol de 2018

Més informació a la web del Departament d'Ensenyament

 

Documentació que cal presentar

 • Resguard de la preinscripció telemàtica (amb el codi de tramesa telemàtica). Cal portar les dues còpies: la còpia pel centre i l'exemplar per a la persona interessada. El centre retornarà la còpia segellada i amb data de lliurament.
 • Original i fotocòpia de DNI, NIE o passaport de l'alumne
 • Si l'alumne és menor d'edat: original i fotocòpia del llibre de família (si està en situació d'acolliment: la resolució del Dep. de Treball, Afers Socials i Famílies) i original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal.
 • Original i fotocòpia de la TSI (tarjeta sanitària individual) de l'alumne

Documentació acreditativa que cal presentar

 • Certificació de la qualificació de la prova d'accés o qualificació mitjana dels estudis que permeten l'accés
  • Si la prova d'accés s'ha superat en convocatòries de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011 no cal presentar certificat
  • Pels alumnes que han completat la ESO: certificació acadèmica de la qualificació mitjana de l'etapa
  • Si l'alumne encara cursa estudis en el moment de presentar la sol·licitud: certificació de la qualificació mitjana dels cursos ja avaluats definitivament (p.e. els 3 primers cursos de la ESO)
  • En el cas d'estudis antics: original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat, on apareix la qualificació mitjana en forma numèrica
  • Si s'al·lega el COU, BUP FP1 o FP2: la nota mitjana l'ha de calcular el centre on es van realitzar els estudis
  • Prova d'accés a la universitat per majors de 25 anys en l'any actual: còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent.
  • Prova d'accés a la universitat per majors de 40 o 45 anys: certificat de superació de la prova
 • Condició d'esportista d'alt rendiment o alt nivell:
  • Còpia del BOE on es publica la condició d'esportista d'alt nivell de l'alumne i que ha de tenir una antiguitat inferior als 5 anys o als 7 anys en el cas de medallistes olímpics o paralímpics
  • Certificat del Consell Català de l'Esport que acrediti la condició d'esportista d'alt rendiment de l'alumne
 • Alumnes amb necessitats educatives especials:
  • certificat complet del grau de discapacitat emès per l’ICASS o informe de l’EAP (Equip Assessorament Psicopedagògic) o informe equivalent a efectes de la identificació de la necessitat educativa.

 

Criteris de baremació

Les sol·licituds s'ordenen, dins de cada via, en funció de la qualificació mitjana dels estudis que donen accés al cicle formatiu.

Pels alumnes que accedeixen via ESO o estudis equivalents: es fa una reserva del 60% de places

Pels alumnes que accedeixen via curs PQPI o FP Bàsica: es fa una reserva del 20% de places

Pels alumnes que accedeixen via prova d'accés, PFIcurs d'accés o altres titulacions que en permeten l'accés: es fa una reserva del 20% de places

 

Matrícula

El centre pot reservar places en el primer curs dels cicles formatius per als alumnes que obtinguin plaça a la residència del Complex educatiu.