Preinscripció i matrícula Cicles de Grau Mitjà


 

Cal que presentin sol·licitud de preinscripció les persones que vulguin cursar un cicle formatiu de formació professional de grau mitjà, encara que estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre.

El procés de preinscripció es fa en un únic període. 

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció s'ha de fer des de casa de manera telemàtica dins el termini (el centre facilitarà mitjans informàtics adients als sol·licitants que no puguin fer la sol·licitud pels seus propis mitjans).

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona per cada nivell d'estudis, on s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns ordenats per ordre de preferència.

La sol·licitud s'ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant un formulari electrònic, disponible al web del Departament d'Educació.

Per poder utilitzar el formulari, el tutor/a legal (si l'alumne/a encara és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2019) o l'alumne/a (en cas que sigui major o faci els anys durant aquest any) s'ha d'identificar mitjançant el servei d'identificació IdCat Mòbil (o altres certificats digitals) i el número d'identificació de l'alumne/a (IDALU).

El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre. Tampoc cal presentar cap documentació identificativa de la persona sol·licitant. Es pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard corresponent, on consta la data i número de registre d'entrada, que es rep a l'adreça de correu electrònic especificada en el formulari.

Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica esmentada, poden utilitzar el formulari de suport informàtic disponible al web del Departament d'Educació. En aquest cas, cal enviar les dades a través d'aquesta eina informàtica dins el termini previst per a la presentació de sol·licituds. A continuació, cal imprimir i signar el comprovant de sol·licitud i, acompanyat de la documentació acreditativa corresponent, presentar-ho al centre de primera opció dins el termini establert per a la presentació de documentació.

En tot cas, per a la preinscripció a aquests ensenyaments, no s'accepten sol·licituds presentades únicament en paper.

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Codi de centre Institut Pere Martell: 43006630

Consulta els codis de cicles

Calendari preinscripció i matrícula CF Grau Mitjà:

 • Publicació de l'oferta inicial: 10 de maig de 2019
 • Termini per presentar sol·licituds: del 14 al 21 de maig de 2019  SOL·LICITUD TELEMÀTICA     
 • Termini per presentar documentació: 23 de maig de 2019
 • Publicació llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 7 de juny de 2019
 • Termini per presentar una reclamació: del 10 al 14 de juny de 2019
 • Publicació llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 19 de juny de 2019
 • Sorteig del número de desempat: 20 de juny de 2019 a les 11 h (serveis centrals del Departament d'Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona).
 • Publicació llista de sol·licituds ordenada definitiva: 25 de juny de 2019
 • Publicació de l'oferta final: 5 de juliol de 2019
 • Publicació de la llista d'admesos i llista d'espera: 8 de juliol de 2019
 • Termini de matrícula ordinària (alumnes preinscrits amb plaça assignada): del 9 al 15 de juliol de 2019
 • Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants: 2 de setembre de 2019
 • Presentació de sol·licituds per a la segona fase d'admissió de participants en el procés de preinscripció: dies 3 i 4 de setembre de 2019
 • Llista d'admesos de la 2a fase: 6 de setembre de 2019
 • Matrícula presencial per alumnes admesos a la 2a fase: 9 i 10 de setembre de 2019

 

Més informació a la web del Departament d'Ensenyament

 

Documentació que cal presentar

 • Si s'ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari electrònic no cal presentar cap document d'identificació.
 • Si s'ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari de suport informàtic disponible al web del Departament d'Educació:
  • Original i fotocòpia de DNI, NIE o passaport de l'alumne
  • Si l'alumne és menor d'edat: original i fotocòpia del llibre de família (si està en situació d'acolliment: la resolució del Dep. de Treball, Afers Socials i Famílies) i original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal.
 • Original i fotocòpia de la TSI (tarjeta sanitària individual) de l'alumne

Documentació acreditativa que cal presentar

 • Certificació de la qualificació de la prova d'accés o qualificació mitjana dels estudis que permeten l'accés
  • Els alumnes que han finalitzat l'ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2018 o que actualment cursen quart d'ESO a Catalunya, no han de presentar cap certificat de la qualificació mitjana de l'expedient, ja que aquesta s'obté de les bases de dades del Departament d'Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripcióal centre amb la puntuació provisional. Si no s'ha pogut obtenir, cal presentar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
   • Si la prova d'accés s'ha superat en convocatòries de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011 no cal presentar certificat
   • Pels alumnes que han completat la ESO: certificació acadèmica de la qualificació mitjana de l'etapa
   • En el cas dels alumnes que al·leguen un estudi estranger: no cal presentar cap certificat en el cas d'homologacions tramitades a Catalunya a partir de 2016 perquè la qualificació s'obté de les bases de dades del Departament d'Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no s'ha pogut obtenir, cal presentar la credencial o el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional
   • En el cas d'estudis antics: original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat, on apareix la qualificació mitjana en forma numèrica
   • Si s'al·lega el COU, BUP FP1 o FP2: la nota mitjana l'ha de calcular el centre on es van realitzar els estudis
   • Prova d'accés a la universitat per majors de 25 anys en l'any actual: còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent.
   • Prova d'accés a la universitat per majors de 40 o 45 anys: certificat de superació de la prova
 • Condició d'esportista d'alt rendiment o alt nivell:
  • Còpia del BOE on es publica la condició d'esportista d'alt nivell de l'alumne i que ha de tenir una antiguitat inferior als 5 anys o als 7 anys en el cas de medallistes olímpics o paralímpics
  • Certificat del Consell Català de l'Esport que acrediti la condició d'esportista d'alt rendiment de l'alumne
 • Alumnes amb necessitats educatives especials:
  • certificat complet del grau de discapacitat emès per l’ICASS o informe de l’EAP (Equip Assessorament Psicopedagògic) o informe equivalent a efectes de la identificació de la necessitat educativa.

 

Criteris de baremació

Les sol·licituds s'ordenen, dins de cada via, en funció de la qualificació mitjana dels estudis que donen accés al cicle formatiu.

Pels alumnes que accedeixen via ESO o estudis equivalents: es fa una reserva del 60% de places

Pels alumnes que accedeixen via curs PQPI o FP Bàsica: es fa una reserva del 20% de places

Pels alumnes que accedeixen via prova d'accés, curs d'accés o altres titulacions que en permeten l'accés: es fa una reserva del 20% de places

 

Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates oficials i han d'aportar la documentació acreditativa del compliment dels requisits d'accés. Es considera que els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert renuncien a la plaça adjudicada.

Als alumnes que han participat en el procés de preinscripció i que no compleixen els requisits acadèmics per matricular-se durant el període de matrícula ordinari establert no se'ls manté la plaça assignada.

El centre pot reservar places en el primer curs dels cicles formatius per als alumnes que obtinguin plaça a la residència del Complex educatiu.

 

Gestió de vacants

Un cop finalitzat el període ordinari de matrícula, si queden places vacants, el centre les ofereix als participants en el procés de preinscripció no assignats en la primera petició, respectant l'ordre de la llista d'espera.

La gestió d'aquestes vacants i la matrícula corresponent, així com la vigència i gestió de la llista d'espera, es porta a terme fins al 22 de juliol de 2019 per als cicles de grau mitjà.

 

Segona fase d'admissió als cicles formatius de grau mitjà

El dia 2 de setembre de 2019 el Departament d'Educació publica al seu web la informació relativa als centres i cicles amb places vacants.

Poden participar en aquesta fase d'admissió només les persones que van presentar sol·licitud de preinscripció i no van obtenir plaça.

Els participants poden ampliar les peticions de la sol·licitud de preinscripció dins el termini establert en el calendari, en el marc de les vacants existents, utilitzant el formulari disponible al web del Departament. Les peticions s'ordenen d'acord amb la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l'accés al cicle.

Els alumnes que obtenen plaça han de formalitzar la matrícula al centre assignat, per a la qual cosa han d'aportar la documentació que acredita que compleixen els requisits acadèmics d'accés.