Preinscripció i matrícula Cicles de Grau Superior


Cal que presentin sol·licitud de preinscripció les persones que vulguin cursar un cicle formatiu de formació professional de grau superior, encara que estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre.

GESTIÓ DE VACANTS

Un cop finalitzat el període de matrícula, si queden places vacants, el centre ofereix aquestes places, a través d'un acte públic, als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la primera petició, respectant l'ordre de la llista d'espera. Aquest acte públic s'ha de fer amb posterioritat a la matrícula oficial i serà el dia 24 de juliol a les 11:00 hores a la Sala Tarraco de l'institut. A l'acte públic s'adjudicaran vacants per estricte ordre de la llista d'espera als interessats (degudament identificats) que estiguin presents a la sala; els menors d’edat hauran de venir acompanyats per pare, mare o tutor/a. Si no pot acudir la persona interessada, pot fer-ho alguna altra persona degudament autoritzada.

Les sol·licituds que s'hagin presentat fora de termini en suport paper també es tindran en compte en l'acte públic, sempre i quan es generin vacants, en aquest cas les sol·licituds que compleixin el requisit de matrícula s'ordenen per data i hora de registre d'entrada a la nostra secretaria.

Per aquells alumnes que no hagin estat admesos, el dia 4 de setembre el Departament d'Ensenyament informa dels centres i cicles amb places vacants.

 

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció s'ha de fer EXCLUSIVAMENT de manera telemàtica a través de la web del Dep. Ensenyament dins el termini (el centre facilitarà mitjans informàtics adients als sol·licitants que no puguin fer la sol·licitud pels seus propis mitjans). En cap cas s’acceptaran sol·licituds presentades únicament en paper.

La sol·licitud només es podrà presentar de dues maneres:

 • Sol·licitud digital (descàrrega de la sol·licitud des del web del Departament d’Ensenyament; en aquest cas el sol·licitant haurà de presentar la còpia impresa i signada al centre escollit com a primera opció, juntament amb la documentació acreditativa, dins el termini).
 • Sol·licitud electrònica (registre electrònic a través d’un formulari disponible al web del Departament d’Ensenyament; en aquest cas no serà necessari aportar còpia al centre).

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona per cada nivell d'estudis, on s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns ordenats per ordre de preferència.

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Codi de centre Institut Pere Martell: 43006630

Consulta els codis de cicles

Calendari preinscripció i matrícula CF Grau Superior

 • Publicació de l'oferta inicial: 11 de maig de 2018
 • Termini per presentar la sol·licitud: del 29 de maig al 7 de juny de 2018      SOL·LICITUD TELEMÀTICA 
 • Termini per presentar la documentació:  fins a l'11 de juny de 2018
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 27 de juny de 2018
 • Termini per presentar reclamacions: del 28 de juny al 3 de juliol de 2018
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 5 de juliol de 2018
 • Sorteig del número de desempat: 6 de juliol de 2018, a les 11 h (serveis centrals del Departament d'Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona)
 • Llista ordenada definitiva: 10 de juliol de 2018
 • Publicació de l'oferta final: 16 de juliol de 2018
 • Llistes d'alumnes admesos i llistes d'espera: 17 de juliol de 2018
 • Termini per fer la matrícula: del 18 al 23 de juliol de 2018

Més informació a la web del Departament d'Ensenyament

 

Documentació que cal presentar (si no es fa la sol·licitud electrònica)

 • Original i fotocòpia de DNI, NIE o passaport de l'alumne
 • Si l'alumne és menor d'edat: original i fotocòpia del llibre de família (si està e situació d'acolliment: la resolució del Dep. de Treball, Afers Socials i Famílies) i original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal.
 • Original i fotocòpia de la TSI (tarjeta sanitària individual) de l'alumne

 

Documentació acreditativa que cal presentar

 • Certificació de la qualificació de la prova d'accés o qualificació mitjana dels estudis que permeten l'accés:
  • Si la prova d'accés s'ha superat en convocatòries de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011 no cal presentar certificat
  • Pels alumnes que han completat el Batxillerat o tinguin el títol de tècnic de formació professional*: certificació acadèmica de la qualificació mitjana de l'etapa

*Les qualificacions finals de Batxillerat i de cicles de grau mitjà d’FP (cursos 2016/2017 i 2017/2018), de les proves d’accés (des del 2011) i dels estudis estrangers no universitaris en homologació a Catalunya es poden recuperar de les bases de dades del Departament i es mostrarà a les llistes de puntuació provisionals. En cas contrari, es podrà aportar la documentació en paper en el període de reclamació del procés de preinscripció.

 • Si s'al·lega el COU o FP2: la nota mitjana l'ha de calcular el centre on es van realitzar els estudis
 • Prova d'accés a la universitat per majors de 25 anys en l'any actual: còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent.
 • Prova d'accés a la universitat per majors de 40 o 45 anys: certificat de superació de la prova
 • Condició d'esportista d'alt nivell: còpia del BOE on es publica la condició, ha de tenir una antiguitat inferior als 5 anys o als 7 anys en el cas de medallistes olímpics
   

Criteris de baremació

Les sol·licituds s'ordenen, dins de cada via, en funció de la qualificació mitjana dels estudis que donen accés al cicle formatiu.

1r. Pels alumnes que accedeixen via BATXILLERAT o estudis equivalents: es fa una reserva del 60% de places

 • Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats prioritàries per al cicle corresponent

2n. Pels alumnes que tenen un títol de tècnic i a més accedeixen via curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior o formació similar: es fa una reserva del 20% de places i tindran aquest ordre de prioritat:

 • Alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l'opció prioritària al CAS o curs de preparació per a la incorporació a CFGS.
 • els alumnes procedents d'una altra família professional que han cursat l'opció prioritària
 • els alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l'opció prioritària
 • els alumnes procedents d'una altra família professional que no han cursat l'opció prioritària
 • els alumnes que han superat la formació o el curs de preparació per a les proves d'accés
 • alumnes amb el títol de tècnic que procedeixen d’una familia profesional AFÍ
 • alumnes amb el títol de tècnic que procedeixen d’una familia profesional NO AFÍ

Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s’ordenen per nota del cicle formatiu de grau mitjà.

3r. Pels alumnes que accedeixen via prova d'accés o altres titulacions: es fa una reserva del 20% de places

 

 

MATRÍCULA

El centre pot reservar places en el primer curs dels cicles formatius per als alumnes que obtinguin plaça a la residència del Complex educatiu.