Preinscripció i matrícula Cicles de Grau Superior


Presentació de sol·licituds

Cal que presentin sol·licitud de preinscripció les persones que vulguin cursar un cicle formatiu de formació professional de grau superior, encara que estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre.

El procés de preinscripció es fa en un únic període. 

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció s'ha de fer des de casa de manera telemàtica dins el termini (el centre facilitarà mitjans informàtics adients als sol·licitants que no puguin fer la sol·licitud pels seus propis mitjans).

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona per cada nivell d'estudis, on s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns ordenats per ordre de preferència.

La sol·licitud s'ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant un formulari electrònic, disponible al web del Departament d'Educació.

Per poder utilitzar el formulari, el tutor/a legal (si l'alumne/a encara és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2019) o l'alumne/a (en cas que sigui major o faci els anys durant aquest any) s'ha d'identificar mitjançant el servei d'identificació IdCat Mòbil (o altres certificats digitals) i el número d'identificació de l'alumne/a (IDALU).

El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre. Tampoc cal presentar cap documentació identificativa de la persona sol·licitant. Es pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard corresponent, on consta la data i número de registre d'entrada, que es rep a l'adreça de correu electrònic especificada en el formulari.

Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica esmentada, poden utilitzar el formulari de suport informàtic disponible al web del Departament d'Educació. En aquest cas, cal enviar les dades a través d'aquesta eina informàtica dins el termini previst per a la presentació de sol·licituds. A continuació, cal imprimir i signar el comprovant de sol·licitud i, acompanyat de la documentació acreditativa corresponent, presentar-ho al centre de primera opció dins el termini establert per a la presentació de documentació.

En tot cas, per a la preinscripció a aquests ensenyaments, no s'accepten sol·licituds presentades únicament en paper.

Instruccions en versió per imprimir

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Codi de centre Institut Pere Martell: 43006630

Consulta els codis de cicles

Calendari preinscripció i matrícula CF Grau Superior

 • Publicació de l'oferta inicial: 24 de maig de 2019
 • Termini per presentar la sol·licitud: del 29 de maig al 5 de juny de 2019   SOL·LICITUD TELEMÀTICA 
 • Termini per presentar la documentació: 7 de juny de 2019
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 28 de juny de 2019
 • Termini per presentar reclamacions: de l'1 al 4 de juliol de 2019
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 8 de juliol de 2019
 • Sorteig del número de desempat: 9 de juliol de 2019 a les 11 h. (serveis centrals del Departament d'Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona)
 • Llista ordenada definitiva: 10 de juliol de 2019
 • Publicació de l'oferta final: 16 de juliol de 2019
 • Llistes d'alumnes admesos i llistes d'espera: 17 de juliol de 2019
 • Termini per fer la matrícula (alumnes preinscrits admesos): del 18 al 23 de juliol de 2019

 

Més informació a la web del Departament d'Ensenyament

 

Documentació que cal presentar

 • Si s'ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari electrònic no cal presentar cap document d'identificació.
 • Si s'ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari de suport informàtic disponible al web del Departament d'Educació:
  • Original i fotocòpia de DNI, NIE o passaport de l'alumne
  • Si l'alumne és menor d'edat: original i fotocòpia del llibre de família (si està en situació d'acolliment: la resolució del Dep. de Treball, Afers Socials i Famílies) i original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal.
 • Original i fotocòpia de la TSI (tarjeta sanitària individual) de l'alumne

 

Documentació acreditativa que cal presentar

 • Certificació de la qualificació de la prova d'accés o qualificació mitjana dels estudis que permeten l'accés:
  • Si la prova d'accés s'ha superat en convocatòries de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011 no cal presentar certificat
  • Pels alumnes que han completat el Batxillerat o tinguin el títol de tècnic de formació professional*: certificació acadèmica de la qualificació mitjana de l'etapa

*Les qualificacions finals de Batxillerat i de cicles de grau mitjà d’FP (a partir del curso 2016/2017), de les proves d’accés (des del 2011) i dels estudis estrangers no universitaris en homologació a Catalunya es poden recuperar de les bases de dades del Departament i es mostrarà a les llistes de puntuació provisionals. En cas contrari, es podrà aportar la documentació en paper en el període de reclamació del procés de preinscripció.

En el cas dels alumnes pendents de l'avaluació extraordinària de batxillerat o del cicle formatiu: cal presentar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional

 • Si es tracta d'estudis de batxillerat LOGSE: original i fotocòpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions del batxillerat.
 • En el cas dels alumnes que al·leguen un estudi estranger: no cal presentar cap certificat en el cas d'homologacions tramitades a Catalunya a partir de 2016 perquè la qualificació s'obté de les bases de dades del Departament d'Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no s'ha pogut obtenir, cal presentar la credencial o el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
 • Si s'al·lega el COU o FP2: la nota mitjana l'ha de calcular el centre on es van realitzar els estudis
 • Prova d'accés a la universitat per majors de 25 anys en l'any actual: còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent.
 • Prova d'accés a la universitat per majors de 40 o 45 anys: certificat de superació de la prova
 • Condició d'esportista d'alt nivell: còpia del BOE on es publica la condició, ha de tenir una antiguitat inferior als 5 anys o als 7 anys en el cas de medallistes olímpics
   

Criteris de baremació

Les sol·licituds s'ordenen, dins de cada via, en funció de la qualificació mitjana dels estudis que donen accés al cicle formatiu.

1r. Pels alumnes que accedeixen via BATXILLERAT o estudis equivalents: es fa una reserva del 60% de places

 • Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats prioritàries per al cicle corresponent

2n. Pels alumnes que tenen un títol de tècnic i a més accedeixen via curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior o formació similar: es fa una reserva del 20% de places i tindran aquest ordre de prioritat:

 • Alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l'opció prioritària al CAS o curs de preparació per a la incorporació a CFGS.
 • els alumnes procedents d'una altra família professional que han cursat l'opció prioritària
 • els alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l'opció prioritària
 • els alumnes procedents d'una altra família professional que no han cursat l'opció prioritària
 • els alumnes que han superat la formació o el curs de preparació per a les proves d'accés
 • alumnes amb el títol de tècnic que procedeixen d’una familia profesional AFÍ
 • alumnes amb el títol de tècnic que procedeixen d’una familia profesional NO AFÍ

Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s’ordenen per nota del cicle formatiu de grau mitjà.

3r. Pels alumnes que accedeixen via prova d'accés o altres titulacions: es fa una reserva del 20% de places

 

MATRÍCULA

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates oficials i han d'aportar la documentació acreditativa del compliment dels requisits d'accés. 

En el cas dels cicles formatius de grau superior de formació professional, cal fer efectiu l'import del preu públic corresponent en formalitzar la matrícula. Es considera que els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert renuncien a la plaça adjudicada.

Als alumnes que han participat en el procés de preinscripció i que no compleixen els requisits acadèmics per matricular-se durant el període de matrícula ordinari establert no se'ls manté la plaça assignada.

El centre pot reservar places en el primer curs dels cicles formatius per als alumnes que obtinguin plaça a la residència del Complex educatiu.