Preinscripció i matrícula Cicles de Grau Superior


Cal que presentin sol·licitud de preinscripció les persones que vulguin cursar un cicle formatiu de formació professional de grau superior, encara que estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre.

El procés de preinscripció es fa en un únic període, al mes de maig. Al mes de setembre no hi ha període oficial de matrícula sino gestió de la llista d'espera en el cas de possibles vacants, per tant els alumnes que tinguin un títol de grau mitjà i vulguin accedir a un cicle superior hauran de participar de la preinscripció al mes de maig.

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció s'ha de fer des de casa de manera telemàtica (el centre facilitarà mitjans informàtics adients als sol·licitants que no puguin fer la sol·licitud pels seus propis mitjans) i es presenta al centre escollit com a primera opció, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona per cada nivell d'estudis, on s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns ordenats per ordre de preferència.

La sol·licitud, un cop tramesa mitjançant el suport informàtic disponible al web del Departament d'Ensenyament i enviades les dades a través d'aquesta eina informàtica, s'ha d'imprimir i signar el comprovant de sol·licitud i, junt amb la documentació acreditativa corresponent, presentar-la en el termini establert al centre de primera opció.

Les persones que hagin superat les proves d'accés convocades per la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011 no caldrà que aportin la certificació de superació.

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Codi de centre Institut Pere Martell: 43006630

Consulta els codis de cicles

Calendari preinscripció i matrícula CF Grau Superior

 • Publicació de l'oferta inicial: 12 de maig de 2017
 • Termini per presentar la sol·licitud: del 25 al 31 de maig de 2017      SOL·LICITUD TELEMÀTICA 
 • Termini per presentar la documentació:  fins al 2 de juny de 2017
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 21 de juny de 2017
 • Termini per presentar reclamacions: del 22 al 26 de juny de 2017
 • Termini per presentar el certificat de la qualificació del batxillerat o del grau mitjà (si s'han finalitzat els estudis el mes de juny): fins al 26 de juny de 2017
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 28 de juny de 2017
 • Sorteig del número de desempat: 29 de juny de 2017, a les 11 h (serveis centrals del Departament d'Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona)
 • Llista ordenada definitiva: 3 de juliol de 2017
 • Publicació de l'oferta final: 11 de juliol de 2017
 • Llistes d'alumnes admesos i llistes d'espera: 12 de juliol de 2017
 • Termini per fer la matrícula: del 13 al 20 de juliol de 2017

Més informació a la web del Departament d'Ensenyament

 

Documentació que cal presentar

 • Original i fotocòpia de DNI, NIE o passaport de l'alumne
 • Si l'alumne és menor d'edat: original i fotocòpia del llibre de família (si està e situació d'acolliment: la resolució del Dep. de Treball, Afers Socials i Famílies) i original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal.
 • Original i fotocòpia de la TSI (tarjeta sanitària individual) de l'alumne

 

Documentació acreditativa que cal presentar

 • Certificació de la qualificació de la prova d'accés o qualificació mitjana dels estudis que permeten l'accés:
  • Si la prova d'accés s'ha superat en convocatòries de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011 no cal presentar certificat
  • Pels alumnes que han completat el Batxillerat o estudis equivalents: certificació acadèmica de la qualificació mitjana de l'etapa
  • Si s'al·lega el COU o FP2: la nota mitjana l'ha de calcular el centre on es van realitzar els estudis
  • Prova d'accés a la universitat per majors de 25 anys en l'any actual: còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent.
  • Prova d'accés a la universitat per majors de 40 o 45 anys: certificat de superació de la prova
 • Condició d'esportista d'alt nivell: còpia del BOE on es publica la condició, ha de tenir una antiguitat inferior als 5 anys o als 7 anys en el cas de medallistes olímpics
   

Criteris de baremació

Les sol·licituds s'ordenen, dins de cada via, en funció de la qualificació mitjana dels estudis que donen accés al cicle formatiu.

1r. Pels alumnes que accedeixen via BATXILLERAT o estudis equivalents: es fa una reserva del 60% de places

 • Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats prioritàries per al cicle corresponent

2n. Pels alumnes que tenen un títol de tècnic i accedeixen via curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior o formació similar: es fa una reserva del 20% de places:

 • Tenen prioritat els alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l'opció prioritària
 • en segon lloc, els alumnes procedents d'una altra família professional que han cursat l'opció prioritària
 • en tercer lloc, els alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l'opció prioritària
 • en quart lloc, els alumnes procedents d'una altra família professional que no han cursat l'opció prioritària
 • en cinquè lloc, els alumnes que han superat la formació o el curs de preparació per a les proves d'accés

3r. Pels alumnes que accedeixen via prova d'accés o altres titulacions: es fa una reserva del 20% de places

4t. Alumnes que accedeixin per estar en possessió d'un títol de tècnic de grau mitjà que no acreditin la superació de cap de les formacions relacionades amb l'accés a cicles de grau superior amb les prioritats següents:

 • alumnes que procedeixen de la mateixa família professional o d'una família professional afí
 • alumnes que procedeixen d'una família professional no afí

 

MATRÍCULA

El centre pot reservar places en el primer curs dels cicles formatius per als alumnes que obtinguin plaça a la residència del Complex educatiu.

 

GESTIÓ DE VACANTS

GESTIÓ DE VACANTS

Un cop finalitzat el període de matrícula, si queden places vacants, el centre ofereix aquestes places, a través d'un acte públic, als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la primera petició, respectant l'ordre de la llista d'espera. Aquest acte públic s'ha de fer amb posterioritat a la matrícula oficial i serà el dia 24 de juliol a les 11:00 hores a la Sala Tarraco de l'institut. A l'acte públic s'adjudicaran vacants per estricte ordre de la llista d'espera als interessats (degudament identificats) que estiguin presents a la sala; els menors d’edat hauran de venir acompanyats per pare, mare o tutor/a. Si no pot acudir la persona interessada, pot fer-ho alguna altra persona degudament autoritzada.

La gestió de les vacants i la matrícula que correspongui i la vigència de la llista d'espera es duu a terme fins al 6 de setembre de 2017 per als cicles de grau superior.