Preinscripció i matrícula Cicles de Grau Superior


Cal que presentin sol·licitud de preinscripció les persones que vulguin cursar un cicle formatiu de formació professional de grau superior encara que estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre. Només es pot presentar una sol·lcitud per persona i grau on s'hi pot indicar peticions d'admissió en diversos centres i cicles, sempre ordenades per ordre de preferència.

 

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta al centre escollit com a primera opció, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini.

Si la sol·licitud s'ha tramès mitjançant el suport informàtic disponible al web del Departament d'Ensenyament, un cop enviades les dades a través d'aquesta eina informàtica, cal imprimir i signar el comprovant de sol·licitud i, junt amb la documentació acreditativa corresponent, presentar-la en el termini establert al centre de primera opció.

Les persones que hagin superat les proves d'accés convocades per la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011 no caldrà que aportin la certificació de superació.

 

Calendari del procés

 • Publicació de l'oferta: 13 de maig de 2016.
 • Preinscripció: del 26 de maig a l'1 de juny de 2016, ambdós inclosos. Es pot presentar documentació fins al dia 3 de juny de 2016. 
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 10 de juny de 2016.
 • Termini per presentar reclamacions: del 13 al 15 de juny de 2016.
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 20 de juny de 2016.
 • Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds: 21 de juny de 2016 a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament. El resultat es difon a partir de les 12 hores.
 • Publicació de les llistes de sol·licituds ordenades per puntuació definitiva:  23 de juny de 2016.
 • Publicació de l'oferta final: 30 de juny de 2016.
 • Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 4 de juliol de 2016.
 • Període de matrícula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada:: del 5 al 12 de juliol de 2016, ambdós inclosos.

Els alumnes que cursen segon de batxillerat en el curs actual i no aproven a la convocatòria ordinària, així com els alumnes que per a l'accés a cicles de grau superior al·leguin exclusivament el títol de tècnic de grau mitjà, han de participar al segon període de preinscripció que es durà a terme el mes de setembre.

Més informació a la web del Departament d'Ensenyament

Procés extraordinari de preinscripció i matrícula (mes de setembre):

 

Documentació que cal presentar

 • Original i fotocòpia de DNI, NIE o passaport de l'alumne
 • Si l'alumne és menor d'edat: original i fotocòpia del llibre de família (si està e situació d'acolliment: la resolució del Dep. de Treball, Afers Socials i Famílies) i original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal.
 • Original i fotocòpia de la TSI (tarjeta sanitària individual) de l'alumne

 

Documentació acreditativa que cal presentar

 • Certificació de la qualificació de la prova d'accés o qualificació mitjana dels estudis que permeten l'accés:
  • Si la prova d'accés s'ha superat en convocatòries de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011 no cal presentar certificat
  • Pels alumnes que han completat el Batxillerat o estudis equivalents: certificació acadèmica de la qualificació mitjana de l'etapa
  • Si s'al·lega el COU o FP2: la nota mitjana l'ha de calcular el centre on es van realitzar els estudis
  • Prova d'accés a la universitat per majors de 25 anys en l'any actual: còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent.
  • Prova d'accés a la universitat per majors de 40 o 45 anys: certificat de superació de la prova
 • Condició d'esportista d'alt nivell: còpia del BOE on es publica la condició, ha de tenir una antiguitat inferior als 5 anys o als 7 anys en el cas de medallistes olímpics
   

Criteris de baremació

Les sol·licituds s'ordenen, dins de cada via, en funció de la qualificació mitjana dels estudis que donen accés al cicle formatiu.

1r. Pels alumnes que accedeixen via BATXILLERAT o estudis equivalents: es fa una reserva del 60% de places

 • Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats prioritàries per al cicle corresponent

2n. Pels alumnes que accedeixen via curs específic d'accés (CAS): es fa una reserva del 20% de places

 • Tenen prioritat els alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l'opció prioritària
 • en segon lloc, els alumnes procedents d'una altra família professional que han cursat l'opció prioritària
 • en tercer lloc, els alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l'opció prioritària
 • en quart lloc, els alumnes procedents d'una altra família professional que no han cursat l'opció prioritària

3r. Pels alumnes que accedeixen via prova d'accés o altres titulacions: es fa una reserva del 20% de places

4t. Alumnes que accedeixin per estar en possessió d'un títol de tècnic de la mateixa opció del cicle de grau superior al que volen accedir.*

Els alumnes que cursen segon de batxillerat en el curs actual i no aproven a la convocatòria ordinària, així com els alumnes que per a l'accés a cicles de grau superior al·leguin exclusivament el títol de tècnic de grau mitjà, HAN DE PARTICIPAR AL SEGON PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ QUE ES DURÀ A TERME EL MES DE SETEMBRE.