Preinscripció i matrícula Cicles de Grau Mitjà


Cal que presentin sol·licitud de preinscripció les persones que vulguin cursar un cicle formatiu de formació professional de grau mitjà encara que estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre. Només es pot presentar una sol·lcitud per persona i grau on s'hi pot indicar peticions d'admissió en diversos centres i cicles, sempre ordenades per ordre de preferència.

 

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta al centre escollit com a primera opció, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini.

Si la sol·licitud s'ha tramès mitjançant el suport informàtic disponible al web del Departament d'Ensenyament, un cop enviades les dades a través d'aquesta eina informàtica, cal imprimir i signar el comprovant de sol·licitud i, junt amb la documentació acreditativa corresponent, presentar-la en el termini establert al centre de primera opció.

Les persones que hagin superat les proves d'accés convocades per la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011 no caldrà que aportin la certificació de superació.

 

Calendari del procés

 • Publicació de l'oferta: 13 de maig de 2016.
 • Preinscripció:  del 18 de maig al 25 de maig de 2016, ambdós inclosos. Es pot presentar documentació fins al dia 27 de maig de 2016. 
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 6 de juny de 2016.
 • Termini per presentar reclamacions: del 7 al 9 de juny de 2016.
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 14 de juny de 2016.
 • Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds: 15 de juny de 2016 a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament. El resultat es difon a partir de les 12 hores.
 • Publicació de les llistes de sol·licituds ordenades per puntuació definitiva:  17 de juny de 2016.
 • Publicació de l'oferta final: 30 de juny de 2016.
 • Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 4 de juliol de 2016.
 • Període de matrícula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 5 al 12 de juliol de 2016, ambdós inclosos. 

Les qualificacions de les proves d'accés als cicles formatius s'han de presentar durant el període de preinscripció, juntament amb la sol·licitud. Si no es poden presentar durant aquest període perquè estan pendents de resolució de reclamacions o altres tràmits oficials, es podran presentar fins al 9 de juny de 2016 inclòs.

Més informació a la web del Departament d'Ensenyament

Procés extraordinari de preinscripció i matrícula (mes de setembre):

 

Documentació que cal presentar

 • Original i fotocòpia de DNI, NIE o passaport de l'alumne
 • Si l'alumne és menor d'edat: original i fotocòpia del llibre de família (si està e situació d'acolliment: la resolució del Dep. de Treball, Afers Socials i Famílies) i original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal.
 • Original i fotocòpia de la TSI (tarjeta sanitària individual) de l'alumne

Documentació acreditativa que cal presentar

 • Certificació de la qualificació de la prova d'accés o qualificació mitjana dels estudis que permeten l'accés
  • Si la prova d'accés s'ha superat en convocatòries de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011 no cal presentar certificat
  • Pels alumnes que han completat la ESO: certificació acadèmica de la qualificació mitjana de l'etapa
  • Si l'alumne encara cursa estudis en el moment de presentar la sol·licitud: certificació de la qualificació mitjana dels cursos ja avaluats definitivament (p.e. els 3 primers cursos de la ESO)
  • En el cas d'estudis antics: original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat, on apareix la qualificació mitjana en forma numèrica
  • Si s'al·lega el COU, BUP FP1 o FP2: la nota mitjana l'ha de calcular el centre on es van realitzar els estudis
  • Prova d'accés a la universitat per majors de 25 anys en l'any actual: còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent.
  • Prova d'accés a la universitat per majors de 40 o 45 anys: certificat de superació de la prova

 

Criteris de baremació

Les sol·licituds s'ordenen, dins de cada via, en funció de la qualificació mitjana dels estudis que donen accés al cicle formatiu.

Pels alumnes que accedeixen via ESO o estudis equivalents: es fa una reserva del 60% de places

Pels alumnes que accedeixen via curs PQPI: es fa una reserva del 20% de places

Pels alumnes que accedeixen via prova d'accés o curs d'accés: es fa una reserva del 20% de places

 

Matrícula

Als alumnes que hagin participat en el procés de preinscripció però no demostrin tenir els requisits acadèmics per formalitzar la matrícula no se'ls manté la plaça assignada, tot i que tindran preferència en l'adjudicació de possibles vacants del mes de setembre.

El centre pot reservar places en el primer curs dels cicles formatius per als alumnes que obtinguin plaça a la residència del Complex educatiu