Convalidacions de FOL (Formació i orientació laboral)


Totes les convalidacions s'han de sol·licitar a la secretaria del centre a partir de l'1 d'octubre.

 

a) Alumnat que té aprovat FOL LOGSE i està matriculat en un cicle LOGSE

En aquest cas s’aplica el que estableix ENS/58/2003:

a) si té superat FOL d’un cicle LOGSE de grau superior es convalida FOL tant a un grau superior com a un grau mitjà

b) si té superat FOL d’un cicle LOGSE de grau mitjà es convalida només a un grau mitjà.

c) si té superat FOL d’un cicle LOGSE de grau mitjà no convalida la FOL d'un cicle LOGSE de grau superior.

 

b) Alumnat que té aprovat FOL LOGSE i està matriculat en un cicle LOE

En aquest cas s’aplica el que estableix ENS/58/2003 concatenat amb el Real Decret del cicle LOE que cursa. Li permet convalidar la unitat formativa 1 (“Incorporació al treball”) tant a grau superior com a grau mitjà.

La possessió del certificat de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, que s’estableix al Real Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, permet convalidar la unitat formativa 2 (“Prevenció de riscos laborals”) del mòdul professional FOL.

El centre educatiu convalidarà la unitat formativa 2 als alumnes que justifiquin estar en possessió d’un Certificat de formació en prevenció de riscos laborals, que habilita per desenvolupar les funcions de nivell bàsic, amb els requisits següents:

  • Denominació i segell de l’entitat certificadora, i signatura de la persona responsable
  • Nom i cognoms de la persona que ha cursat la formació
  • Denominació i durada del curs
  • Localitat i data d’expedició del certificar
  • Text en què s’indica “capacita per al desenvolupament de funcions de nivell bàsic segons el Real Decret 39/1997 (segons el contingut de l’annex IV A o IV B)”

Aquesta convalidació l’atorga la direcció del centre, cal fer constar “convalidat” en les qualificacions i serà considerat com a 5 a efectes del càlcul de la mitjana global del cicle.

 

c) Alumnat que té aprovat FOL LOE i està matriculat en un cicle LOE

En aquest cas s’aplica el que estableix el Real Decret del cicle LOE que cursa. Si cursa un cicle de grau mitjà cal aplicar l’article 14.2 i si cursa un cicle de grau superior l’article 15.2. Segons els Real Decret, aquest mòdul professional és comú a tots els cicles formatius LOE (com no fa referència al grau, vol dir que tant és que sigui grau mitjà com grau superior).

Aquesta “convalidació” l’atorga la direcció del centre, cal fer constar la mateixa qualificació numèrica obtinguda en el mòdul professional FOL (i les seves unitats formatives) per al cicle anterior. Aquesta qualificació intervindrà en el càlcul de la mitjana global del cicle de la mateixa forma que qualsevol altre mòdul professional.

 

d) Alumnat que té aprovat FOL LOE i està matriculat en un cicle LOGSE

En aquest cas no es pot aplicar cap norma, i cal fer arribar a la Direcció General la sol·licitud de convalidació com a convalidació singular.

Aquesta convalidació singular atorgada per la Direcció General ha de fer-se constar “convalidat” en les qualificacions i no intervindrà en la mitjana global del cicle.

 

e) Alumnat que té altres titulacions o ensenyaments

En aquest cas no es pot aplicar cap norma, i cal fer arribar a la Direcció General la sol·licitud de convalidació com a convalidació singular.

Aquesta convalidació singular atorgada per la Direcció General ha de fer-se constar “convalidat” en les qualificacions; si està matriculat en un cicle LOGSE no intervindrà en la mitjana global del cicle i si està matriculat en un cicle LOE serà considerat com a 5 a efectes del càlcul de la mitjana global del cicle.