Preinscripció i matrícula curs 2017-2018


Cal que presentin sol·licitud de preinscripció les persones que vulguin cursar un cicle formatiu de formació professional de grau mitjà o de grau superior, encara que estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre.

El procés de preinscripció es fa en un únic període. En el cas dels cicles formatius de grau mitjà hi ha dues fases d'admissió, la segona de les quals (al mes de setembre) és exclusivament per a les sol·licituds que en el procés ordinari no van obtenir plaça o, que havent obtingut plaça, no es van matricular per manca de requisits (si els havia quedat alguna assignatura pendent al juny).

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció s'ha de fer des de casa de manera telemàtica (el centre facilitarà mitjans informàtics adients als sol·licitants que no puguin fer la sol·licitud pels seus propis mitjans) i es presenta al centre escollit com a primera opció, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona per cada nivell d'estudis, on s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns ordenats per ordre de preferència.

La sol·licitud, un cop tramesa mitjançant el suport informàtic disponible al web del Departament d'Ensenyament i enviades les dades a través d'aquesta eina informàtica, s'ha d'imprimir i signar el comprovant de sol·licitud i, junt amb la documentació acreditativa corresponent, presentar-la en el termini establert al centre de primera opció.

Les persones que hagin superat les proves d'accés convocades per la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011 no caldrà que aportin la certificació de superació.

 

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Calendari preinscripció i matrícula CF Grau Mitjà:

 • Publicació de l'oferta inicial: 12 de maig de 2017
 • Termini per presentar sol·licituds: del 16 al 24 de maig de 2017
 • Termini per presentar documentació: fins al 26 de maig de 2017
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 6 de juny de 2017
 • Termini per presentar una reclamació: del 7 al 9 de juny de 2017
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 14 de juny de 2017
 • Sorteig del número de desempat: 15 de juny de 2017, a les 11 h (serveis centrals del Departament d'Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona).
 • Llista de sol·licituds ordenada definitiva: 19 de juny de 2017
 • Publicació de l'oferta final: 30 de juny de 2017
 • Publicació de la llista d'admesos i llista d'espera: 3 de juliol de 2017
 • Termini de matrícula ordinària (alumnes preinscrits amb plaça assignada): del 4 a l'11 de juliol de 2017

Finalitzada la matrícula i tancada la llista d'espera, el 4 de setembre de 2017 el Departament d'Ensenyament informa dels centres i cicles amb places vacants.

S'obre un segon període d'admissió en què només poden participar: 

- les persones que van participar en el primer període i no van obtenir plaça i
- les persones que van obtenir plaça però no es van matricular.

Els participants han d'acreditar amb els certificats corresponents que compleixen els requisits d'accés i la qualificació dels estudis o de la prova que els dóna accés als cicles.

L'acreditació d'haver pres part en el procés de preinscripció ordinari es pot fer amb la còpia de la sol·licitud corresponent.

 • Termini per presentar la sol·licitud i la documentació: 6 i 7 de setembre de 2017
 • Llista d'admesos al centre: abans de la data d'inici del curs 2017-2018

En aquest segon període, els centres assignen les places segons l'ordre següent:

 • persones que van participar en el procés de preinscripció ordinari, complien els requisits d'accés al cicle i no van obtenir plaça, tenint en compte la qualificació al·legada,
 • persones que van obtenir plaça però no es van poder matricular perquè estaven pendents de la qualificació de setembre de l'ESO.

En cas d'empat, per ordenar les sol·licituds s'utilitza la qualificació global de l'ESO o dels estudis o prova que dona dret a l'accés. Si persisteix l'empat, l'ordre es determina per sorteig.

Les qualificacions de les proves d'accés als cicles formatius s'han de presentar durant el període de preinscripció, juntament amb la sol·licitud. 

Més informació a la web del Departament d'Ensenyament

 

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Calendari preinscripció i matrícula CF Grau Superior

 • Publicació de l'oferta inicial: 12 de maig de 2017
 • Termini per presentar la sol·licitud: del 25 al 31 de maig de 2017
 • Termini per presentar la documentació:  fins al 2 de juny de 2017
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 21 de juny de 2017
 • Termini per presentar reclamacions: del 22 al 26 de juny de 2017
 • Termini per presentar el certificat de la qualificació del batxillerat o del grau mitjà (si s'han finalitzat els estudis el mes de juny): fins al 26 de juny de 2017
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 28 de juny de 2017
 • Sorteig del número de desempat: 29 de juny de 2017, a les 11 h (serveis centrals del Departament d'Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona)
 • Llista ordenada definitiva: 3 de juliol de 2017
 • Publicació de l'oferta final: 11 de juliol de 2017
 • Llistes d'alumnes admesos i llistes d'espera: 12 de juliol de 2017
 • Termini per fer la matrícula: del 13 al 20 de juliol de 2017

Més informació a la web del Departament d'Ensenyament

GESTIÓ DE VACANTS

Un cop finalitzat el període de matrícula, si queden palces vacants, el centre ofereix aquestes places las participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la primera petició, respectant l'ordre de la llista d'espera.

La gestió de les vacants i la matrícula que correspongui i la vigència de la llista d'espera es duu a terme fins al 27 de juliol de 2017 per a cicles de gru mitjà i fins al 6 de setembre de 2017 per als cicles de grau superior.

 

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)

Calendari preinscripció i matrícula Programes Formació i Inserció

 • Publicació de l'oferta inicial: 12 de maig de 2017
 • Termini per presentar la sol·licitud: del 15 al 26 de maig de 2017
 • Entrevistes d'orientació i valoració de l'adequació del programa a la situació del sol·licitant: del 15 de maig al 5 de juny de 2017, segons la convocatòria individual feta pel centre
 • Publicació de les llistes de sol·licituds baremades: 6 de juny de 2017
 • Sorteig del número de desempat: 7 de juny de 2017 (11 h, Serveis centrals del Departament d'Ensenyament: Via Augusta, 202-226, Barcelona 08021)
 • Termini de reclamació a les llistes de sol·licituds baremades: del 7 al 9 de juny de 2017
 • Publicació de les llistes de sol·licituds baremades un cop resoltes les reclamacions: 13 de juny de 2017
 • Publicació de l'oferta final: 3 de juliol de 2017
 • Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 3 de juliol de 2017
 • Període de matrícula: de l'1 al 8 de setembre de 2017

Més informació a la web del Departament d'Ensenyament

 

 

CURS D'ACCÉS A CICLES DE GRAU SUPERIOR 

Calendari preinscripció i matrícula Curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior

 • Publicació de l'oferta de places: 22 de juny
 • Presentació de sol·licituds: del 3 al 7 de juliol de 2017.
 • Publicació de la llista amb la puntuació provisional: 10 de juliol
 • Període per presentar una reclamació: del 10 al 13 de juliol
 • Data, hora i lloc del sorteig per obtenir el desempat: 13 de juliol a les 9:00 h al centre
 • Publicació de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 14 de juliol
 • Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 17 de juliol
 • Període de matrícula: del 17 al 21 de juliol

 

Més informació a la web del Departament d'Ensenyament