Assessorament i reconeixement


Que ès el servei d'Assessorament?

  • Servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d'assessorament.
  • Requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

El cost d’aquest servei és de 60€

Bonificacions i exempcions del preu public. (caldrà justificar-ho documentalment)

          Bonificació: 

a) Les persones membres de famílies nombroses classificades en la de categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.

          Exempció:    

a) Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.

b) Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%. 

c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat. 

d) Les víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

Cliqueu en el següent enllaç per a informar-vos sobre tot el procés : Més informació

Descarrega tríptic explicatiu del servei

Carta de Compromís de qualitat dels serveis

Oferta de places per famílies professionals

Calendari del procés 2a convocatòria (febrer 2019)

Llista definitiva d'admesos 1a convocatòria 2018

Sol·licitud servei Assessorament 

orientacio@institutperemartell.cat