Cicles Formatius de Grau Superior


Oferta a l'Institut Pere Martell. 

 

Accés als cicles formatius de grau superior.

 

Amb titulació

 • Batxillerat (LOGSE) o equivalent. Són equivalents, a efectes d'accés.
 • Haver superat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior (CAS) d'acord amb l'opció cursada.
 • La superació del batxillerat experimental.
 • La superació del curs d'orientació universitària o el preuniversitari.
 • Haver superat un mòdul professional 3 experimental.
 • Tècnic/a especialista (FP-2), tècnic/a superior o equivalent a efectes acadèmics Universitària o equivalent.
 • Determinades modalitats del batxillerat donen prioritat a l'accés als diferents cicles formatius de grau superior.

 

Sense titulació

 • Poden accedir-hi les persones que, sense tenir els requisits acadèmics, superin una prova d'accés que es convoca anualment. Per accedir mitjançant aquesta via es requereix tenir 19 anys, complerts l'any de realització de la prova o 18 anys per a qui acrediti estar en possessió d'un títol de tècnic/a relacionat amb el cicle de grau superior al qual es vol accedir.
 • La prova d'accés té una part comuna i una part específica, d'acord amb el cicle formatiu.
 • Les persones que acreditin, com a mínim, un any d'experiència laboral que es correspongui amb els estudis que vulguin cursar, estaran exemptes de la part específica de la prova d'accés.
 • Les persones que hagin superat un cicle formatiu de grau mitjà i vulguin accedir a un cicle formatiu de grau superior relacionat estaran exemptes de la part específica de la prova.
 • Les persones que han superat totalment les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys quedaran exemptes de la prova d'accés.
 • Els centres i instituts d'educació secundària que imparteixen formació professional i les escoles i aules de formació de persones adultes autoritzats ofereixen cursos de preparació de la prova d'accés a grau superior. Les qualificacions obtingudes en aquests cursos es tenen en compte en la nota final de la respectiva prova d'accés.

 

Accés a altres estudis

 • Incorporar-se als estudis universitaris que es determinen per a cada cicle formatiu.
 • Cursar altres cicles formatius de grau superior.
 • Per a l'alumnat que hagin superat determinats cicles formatius, algunes universitats reconeixeran com crèdits ja cursats algunes matèries dels estudis universitaris.
 • Per conèixer les correspondències que s'han establert, feu clic aquí.