Acte públic de gestió de vacants cicles grau superior


 

GESTIÓ DE VACANTS

Un cop finalitzat el període de matrícula, si queden places vacants, el centre ofereix aquestes places, a través d'un acte públic, als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la primera petició, respectant l'ordre de la llista d'espera. Aquest acte públic s'ha de fer amb posterioritat a la matrícula oficial i serà el dia 24 de juliol a les 11:00 hores a la Sala Tarraco de l'institut. A l'acte públic s'adjudicaran vacants per estricte ordre de la llista d'espera als interessats (degudament identificats) que estiguin presents a la sala; els menors d’edat hauran de venir acompanyats per pare, mare o tutor/a. Si no pot acudir la persona interessada, pot fer-ho alguna altra persona degudament autoritzada.

Les sol·licituds que s'hagin presentat fora de termini en suport paper també es tindran en compte en l'acte públic, sempre i quan es generin vacants, en aquest cas les sol·licituds que compleixin el requisit de matrícula s'ordenen per data i hora de registre d'entrada a la nostra secretaria.

Per aquells alumnes que no hagin estat admesos, el dia 4 de setembre el Departament d'Ensenyament informa dels centres i cicles amb places vacants.