Inserció laboral 2017-2018


La inserció laboral de formació professional és del 54,4%

En els ensenyaments de formació professional, la inserció laboral  assolida en el moment de l’enquesta és del 54,40% (suma  dels que treballen i els que estudien i treballen), dels quals el 39,13% treballen en exclusiva, i el 15,27% compagina estudis i feina. La inserció laboral  és  superior al 49,79% del curs  anterior (un  4,61%) mentre que  s’ha  reduït del 52,17% al 50,92% el percentatge de graduats que  opten per  continuar estudiant. Per primera vegada des del 2009 la inserció laboral  supera la continuïtat formativa.

Els programes de  formació i inserció, per  les  seves  característiques específiques, són significativament diferents de la resta, ja que no tenen el mateix  caràcter finalista.  L’opció principal, amb  el 66,67%, correspon als  que  opten exclusivament per  la  continuïtat d’estudis. A més, el 5,23% compagina feina i estudis. El 13,93% està treballant en exclusiva. El 14,18% dels enquestats està buscant feina en el moment de l’enquesta. Així, la continuïtat educativa se situa  en el 71,90%, 1,06  punts per  sota  de la del curs  anterior. La inserció laboral  és del 19,16%, mentre que en el curs anterior va ser del 16,88%.

La inserció laboral  assolida en el moment de l’enquesta pels  graduats en ensenyaments professionals és del 54,46%. En concret, el 38,98% dels graduats treballa exclusivament i el 15,48% compagina feina i estudis. El col·lectiu que opta per continuar ampliant la seva formació representa el 51,19% del  total,  suma  dels  que  estudien i dels  que  estudien  i treballen. El 9,83% dels graduats, en el moment de l’enquesta, es troba  cercant feina.

Les dades mostren una tendència positiva. Hi ha hagut un augment del 4,32% en la inserció laboral, amb un 54,46% d’inserció (50,14%, el 2016)

El 51,19% de graduats opta per seguir estudiant. Això representa un descens del 0,84% en la continuïtat formativa respecte de l’any anterior.

Els graduats que  cerquen feina  representen un 9,83%, és a dir,  2,06  punts percentuals menys  que en l’estudi  de 2016.  Per primer cop des de 2008,  la proporció de graduats que en el moment de l’enquesta es troben desocupats, sense treballar ni estudiar, està per sota del 10%.

La inserció laboral en FP dual és del 71,53%

Enguany, el 71,53% dels  graduats d’FP dual  ha  declarat que  té feina  en  el moment de l’enquesta, entre sis i nou mesos després d’haver finalitzat els estudis. Un 52,35% treballa en exclusiva, mentre que  el 19,18% ho compagina amb  els estudis. Tot i que  el nombre d’enquestes vàlides dels graduats d’FP dual continua sent relativament reduït, 980 persones, les dades indiquen que la inserció laboral  és força més alta amb aquest model formatiu.

D’altra banda, la continuïtat formativa d’aquest col·lectiu és del 41,49%, gairebé 10 punts per  sota  de  la mitjana general (51,19%), indicada al gràfic  4a.  Els components són:  el

22,76% continuen estudiant de forma  exclusiva i el 19,18% compagina l’estudi  amb  la feina.

Només  el 5,71% dels graduats en modalitat dual es troba  buscant feina en el moment de l’enquesta, un nivell 4,12  punts inferior  al del conjunt dels  ensenyaments professionals (9,83%).

Per veure l'informe complet cliqueu aquí