Descripció del centre


L'Institut Pere Martell és un dels centres públics de Formació Professional més destacats de Catalunya, amb una àrea d'influència que abasta Tarragona, Catalunya i comunitats veïnes. És un centre específic de Formació Professional (FP), referent a Catalunya en l'oferta de formació professional, ocupacional i contínua.

S'hi imparteixen 21 Cicles Formatius englobats en 9 famílies professionals, 4 Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI), el Curs d'Accés a Grau Superior (CAS) i programes de Formació Ocupacional i Contínua.

El nostre objectiu és ser un centre referent en l'oferta de formació professional, per la qualificació i requalificació de les persones al llarg de la vida, mitjançant una oferta de formació professional de qualitat, adaptada a les demandes de la població i a les necessitats del sistema productiu del territori.